Uudised

Tsiviilasjas nr 3-2-1-138-15 tehtud kohtulahendis sätestas Riigikohus, et kuna võlgnik on pankrotis, siis tuleb silmas pidada seda, et pankrotimenetlusest eelduslikult saadav raha muutub hageja pankrotivaraks. Seepärast tuleb kahju tekitamise tuvastamisel lisaks Maksu- ja Tolliameti nõudele arvestada pankrotimenetluses ka teiste võlausaldajate nõuetega. See tähendab, et hageja kahjuks saaks maksuintresside puhul pidada üksnes seda osa pankrotivara väljamaksetest, mille võrra õnnestub Maksu- ja Tolliameti nõuet hageja pankrotimenetluses maksuintresside osas eelduslikult rahuldada.

Haldusasjas nr 3-3-1-53-15 tehtud lahendis sätestas Riigikohtu halduskolleegium, et käibemaksu tagastusnõue võib üle minna üksnes seaduse alusel ja juhul, kui see on seotud äriühinguga ning oli loovutamise hetkel piisavalt määratletud. Kohus tugines maksekorralduse seaduse §-le 34, mis näeb ette üksnes tagastusnõude pantimise ja arestimise, mitte aga lepinguga nõude loovutamise õiguse.

 

Riigikohus sätestas, et aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad erikontrolli korraldamist nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes. Kolleegium selgitas, et seadus näeb ette, et erikontrolli määramise üle otsustamisel piisab mõjuva põhjuse olemasoluks, kui taotluse esitaja põhistab (teeb usutavaks) kahtluse olemasolu kahju tekkimise kohta.

 

Lehed