Võla- ja asjaõigus, lepinguõigus, lepinguvälised võlasuhted ning muud tsiviilõigusega seotud küsimused

  • suulised ja kirjalikud konsultatsioonid era- ja tsiviilõiguse valdkonnas (sh lepinguõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, autoriõigus, lepinguvälised võlasuhted);
  • õigusliku positsiooni kujundamine ja tegevuste/toimingute järjekorra kavandamine, kliendile kirjaliku tegevuskava väljastamine; 
  • õiguslike arvamuste koostamine; 
  • lepingute, taotluste, avalduste, aktide ning menetlusdokumentide (nt hagiavalduste, vastuste hagiavaldustele, maksekäsu kiirmenetluse avalduste jne) koostamine ja analüüs; 
  • kliendi nõustamine ja esindamine läbirääkimistel, lepingute allkirjastamisel ning vastaspoole kohustuste täitmise kontrolli üle järelevalve teostamisel; 
  • kliendi nõustamine ja esindamine tsiviilkohtumenetlustes kuni kohtuotsuse lõpliku täitmiseni võlgniku poolt.