Riigikohus andis suunised ning määras kriteeriumid, mida on vaja täita erikontrolli määramise nõude esitamisel

Riigikohus sätestas, et aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad erikontrolli korraldamist nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes. Kolleegium selgitas, et seadus näeb ette, et erikontrolli määramise üle otsustamisel piisab mõjuva põhjuse olemasoluks, kui taotluse esitaja põhistab (teeb usutavaks) kahtluse olemasolu kahju tekkimise kohta.

 

Viitamine käesolevale kohtumäärusele saab olla kasulik juhul, kui soovite nõuda erikontrolli läbiviimist. Riigikohtu argumentidega ja määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda siin: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-158-15