Maksuintresse arvestatakse kahjuna üksnes siis, kui need olid faktiliselt tasutud ettevõtte vara arvelt pankrotimenetluse raames

Tsiviilasjas nr 3-2-1-138-15 tehtud kohtulahendis sätestas Riigikohus, et kuna võlgnik on pankrotis, siis tuleb silmas pidada seda, et pankrotimenetlusest eelduslikult saadav raha muutub hageja pankrotivaraks. Seepärast tuleb kahju tekitamise tuvastamisel lisaks Maksu- ja Tolliameti nõudele arvestada pankrotimenetluses ka teiste võlausaldajate nõuetega. See tähendab, et hageja kahjuks saaks maksuintresside puhul pidada üksnes seda osa pankrotivara väljamaksetest, mille võrra õnnestub Maksu- ja Tolliameti nõuet hageja pankrotimenetluses maksuintresside osas eelduslikult rahuldada. Lisaks on Riigikohus selgitanud, et olukorras, kus maksuintressid ei ole äriühingult välja mõistetud ja äriühingu vara ei ole nende võrra vähenenud, ei satu ühing vastavas osas varaliselt halvemasse olukorda ning intresside kahjuna väljamõistmine viiks kannatanu rikastumiseni, mis oleks aga vastuolus VÕS § 127 lg-s 5 sätestatuga.

 

Riigikohtu otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda siin: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-138-15