Riigikohus hindas käibemaksu tagastusnõude üleminekut

Haldusasjas nr 3-3-1-53-15 tehtud lahendis sätestas Riigikohtu halduskolleegium, et käibemaksu tagastusnõue võib üle minna üksnes seaduse alusel ja juhul, kui see on seotud äriühinguga ning oli loovutamise hetkel piisavalt määratletud. Kohus tugines maksekorralduse seaduse §-le 34, mis näeb ette üksnes tagastusnõude pantimise ja arestimise, mitte aga lepinguga nõude loovutamise õiguse.

 

Käesoleval juhul jõudis Riigikohus järeldusele, et käibemaksu tagastusnõue ei läinud tütarettevõttele ja selle õigusjärglasele üle, kuna asja materjalid ei kinnita, et üleandja soovis tütarettevõtja loomisel mitterahalise sissemaksena koos tootmisüksuse üleandmisega anda üle ka varasema tootmisüksuse tegevusega seonduva võimaliku enammakse tagastusnõude.

 

Riigikohtu otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda siin: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-53-15